Objevte historii židovské komunity v Rousínově


Významné osobnosti

Během pěti staletí existence židovské komunity v Rousínově nelze opomenout významné osobnosti, které se tu narodily nebo zde mají své kořeny. Nebyly to pouze osoby podílející se velkou měrou na rozvoji moravského hospodářství nebo místní významní podnikatelé své doby, ale i další uznávané osobnosti z řad učenců či z oblasti umění. Tyto osoby překročily svým významem pomyslné hranice města, což je důvodem k tomu, abychom si je zde stručně připomněli.

Z významných podnikatelů a obchodníků je třeba jmenovat zvláště rousínovského židovského rychtáře Lazara Abrahama Pollitzera (majitele jedné z prvních židovských manufaktur na Moravě), dále pak Adolfa Flesche, Löwa Oppenheimera, Enocha Blocha, Judu Katschera a jiné. Více o počínání místních podnikatelů a obchodníků je uvedeno v kapitole „Obchodní a řemeslné aktivity židovského obyvatelstva“. Opusťme tedy prozatím významné osobnosti této oblasti a vraťme se zpět do sféry umění, vědy a vzdělání.

Krátký výčet místních osobností zahájíme jménem Mordechaje ben Jesaji. Tento dobrodruh a obdivovatel „svaté země“ podnikl roku 1614 dlouhou a strastiplnou cestu do Izraele, jejíž průběh, stejně jako různá dobrodružství z tohoto putování,  popsal ve svém spise Tacoat erec Jisrael.

Dne 16. listopadu 1812 se v Rousínově narodil Jakob Brüll. Jeho otec Nehemias Trebitsch byl významný slezský zemský rabín. Brüll navštěvoval školu v Budapešti. Po tom co byl v Rousínově činný jakožto pomocník rabína, byl koncem roku 1843 povolán do Kojetína, aby zde zastával post rabína. V Kojetíně setrval až do své smrti v roce 1890. Z jeho díla jmenujme: Forschungen über Targumim und Midraschim (1852), Die Mnemonik des Talmud (1864), Mebo ha-Mishnah aj.

Dalším z významných rousínovských židovských rodáků byl Dr. Nehemias (Nahum) Brüll, který se narodil dne 16. března 1843 jako syn výše zmiňovaného Jakoba Brülla. Nehemias Brüll studoval společně se svým bratrem Adolfem (Elchanan) na piaristickém gymnáziu v Kroměříži. Další vědomosti získal na studiích v Praze u rabína S. L. Rapoporta. Pozdějšímu studiu teologie se věnoval na univerzitách ve Vídni a v Lipsku. Po promoci vstoupil do svého prvního úřadu jako rabín v Bzenci. Ve věku 27 let byl z Bzence povolán na místo rabína ve Frankfurtu nad Mohanem, odkud však musel po čase odejít pro svůj sklon k reformnímu hnutí. Nehemias Brüll byl uznávaným hebraistou a dodnes je považován za významného židovského učence. Je znám jako vydavatel Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur (Ročenka židovských dějin a literatury), kterou pravidelně sestavoval od roku 1874 a zaplňoval ji prakticky sám studiemi ze všech oblastí židovského učení a vědy. Kromě toho spolupracoval s mnoha hebrejskými časopisy, které v té době vycházely. Podílel se také na tvorbě Allgemeine Deutsche Biographie (Všeobecná německá biografie). Nehemias Brüll zemřel dne 5. února 1891 ve věku pouhých 48 let ve Frankfurtu. Zanechal po sobě velkou vědeckou knihovnu, ve které bychom našli asi 10 000 nashromážděných publikací.

Z dalších osobností je potřeba zmínit Rosu Barach (roz. Gottlob), která se narodila v Rousínově dne 15. května 1841. Ve Vídni založila Die höhere Töchterschulle (Vyšší dívčí školu), která se nacházela na adrese Rudolfsheim, Kirchengasse 30. Rosa Barach nepůsobila jen jako učitelka, ale dosti významná a pestrá byla zvláště její činnost spisovatelská. Roku 1880 vydala knihu novel, nazvanou Aus eigener Kraft. O rok později pak následovala další novela pojmenovaná Soldatenfritz, a v  roce 1882 sbírka Gefesselt. Zpěvník s názvem Aus österreichen Herzen jí vyšel tiskem taktéž v roce 1882. Z dalších děl jmenujme Libesopfer (1884), Aberglauben (1890), Steifmütterchen (1892).Poslední knihy, které vyšly shodně v roce 1893, nesly název Alle Drei a Ein Abend unter Freimaurern. V roce 1882 tato lyrička, vypravěčka a spisovatelka pro mládež podnikla jako recitátorka svých vlastních básní turné po Německu. Zemřela roku 1916 ve Vídni.

Naopak v oblasti vědy vynikl rousínovský rodák Mikuláš Braschmann, narozený v roce 1796. Zanedlouho po svém odjezdu do Ruska se stal významným a uznávaným matematikem na univerzitě v Moskvě, kde působil jako profesor. V Rusku nakonec pobýval až do své smrti, jejíž přesné datum, stejně tak i místo úmrtí nejsou známy.

Další vědní obor zastupuje Franz Pisko, který se narodil v roce 1828. Nejprve působil jako fyzik na vojenské akademii ve Vídni a později byl činný také jako ředitel státní reálky v Šestidomí u Vídně. Tento autor několika učebnic fyziky zemřel roku 1888.

Oblast hudby v tomto výčtu zastupuje světoznámý houslový virtuos Heinrich Wilhelm Ernst (1812 – 1865), jehož rodina pochází z Rousínova.

V roce 1831 se v Rousínově narodil JUDr. Max Neuda. Po studiu práv pracoval jako advokát ve Vídni. Postupem času se stal uznávaným a vyhledávaným obhájcem zvláště v oblasti trestního práva. Jeho advokátní kancelář sídlila ve Vídni na adrese Habsburgergasse 3. Zemřel v roce 1914.

Sigfried Reiter pocházející taktéž z Rousínova se narodil v roce 1863. Tento učenec se stal nejen děkanem pražské Filozofické fakulty, ale ve své době byl považován především za významného historika umění. Sigfried Reiter zemřel v roce 1942 na neznámém místě.

Další významnou osobností, tentokráte z oblasti výtvarného umění, byla Lisa (Elisa) Frankl, která se narodila v Rousínově v roce 1895. Tato pozdější známá a uznávaná vídeňská malířka a ilustrátorka dětských knížek zemřela někdy po roce 1940 na neznámém místě.

A abychom se nevěnovali pouze rousínovským rodákům, uvedeme si nakonec jednu významnou osobnost, která v Rousínově zanechala své stopy. V letech 1822 - 1833 tu působil na místní německé židovské škole učitel Israel Wilhelm Kohn. Narodil se v roce 1796 v Osoblaze, kde také dne 11. srpna 1873 zemřel. Byl autorem nejen pedagogických článků, ale i učebnic počtů a židovského náboženství.