Objevte historii židovské komunity v Rousínově


Sčítací operáty rousínovských židů z roku 1890

Sčítací operáty - úřední listiny, používané ke konskripci (soupisu) obyvatelstva byly sestavovány úředníky v určitém politickém okrese a sloužily především pro účely zápisu obyvatel v jednotlivých obdobích. Sčítací operáty jsou v dnešní době významným pramenem informací a to i přesto, že tyto údaje nejsou z určitého hlediska úplné, protože zapsán v každém uvedeném domě byl pouze ten, jenž se zde právě nacházel. Proč tedy právě tyto soupisy jsou pro nás důležité? Ze zmiňovaných operátů je možné vyčíst velké množství specifických údajů. Najdeme zde především čísla domů a jména osob, které se v daném domě nacházely. Zvláště důležitá jsou data narození jednotlivých občanů a domovské právo nám pro změnu napoví, odkud tito lidé pocházeli, respektive místo jejich narození. Důležité jsou samozřejmě také informace při porovnání sčítacích operátů z jednotlivých období.

Jako podklady pro rozbor problematiky osídlení Rousínova židovským obyvatelstvem na konci 19. století nám v daném případě poslouží sčítací operáty z roku 1890, i když pozornost by si zasloužily určitě i jiné seznamy z dalších období. Jejich probádání je však časově náročné, a proto se budeme věnovat zatím pouze roku 1890, který je již pro tyto účely zcela zpracován.

V následujícím tabulkovém výčtu můžeme napočítat celkem 323 židovských jmen, přestože další písemné statistiky z daného období uvádí v tomto roce pouze číslo 309. Rozdíl je zapříčiněn již zmiňovaným způsobem vyhotovování soupisů, kdy v tomto případě byli započítáni s velkou pravděpodobností členové rodin nastálo zde nepobývající či mimorousínovští židovští obchodníci, kteří zde u svých soukmenovců přespávali během dalekých obchodních cest apod.

Závěrem zbývá ke sčítacím operátorům ještě dodat, že tyto jsou pouze částí většího celku, neboť sčítací operátory byly vyhotovovány v roce 1857, 1869, 1880 a poté vždy v desetiletých intervalech. Veškeré tyto materiály lze najít ve Státním okresním archivu Vyškov (pracoviště Slavkov), kde jsou součástí fondu Politický okres Vyškov.

Sčítací operáty židovských obyvatel Rousínova z roku 1890.pdf (222,3 kB)